Συνολικός αριθμός μετόχων και διακιωμάτων ψήφου

This image for Image Layouts addon

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Glassfit Ανώνυμη Εταιρεία» σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας, την 21η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή, ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει συγκληθεί για την 14η Μαΐου  2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ, ανέρχεται σε 969.930,00 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.