Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (14-5-2023)

This image for Image Layouts addon

Πρόσκληση
σε έκτακτη γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 14 Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10:00 μέσω ZOOM

Λήψη Πρόσκλησης

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων μετοχών – Τροποποίηση του σχετικού Άρθρου του Καταστατικού (Άρθρο 5) που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο – Παροχή σχετικής Εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ της εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης
  2. Αγορά Ακινήτου εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής για τις ανάγκες στέγασης των εγκαταστάσεων της εταιρείας – Παροχή σχετικής Εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ της εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης
  3. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις - Ενημερώσεις