Aplikko Templates & Extensions for Joomla

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.glassfit.gr

O παρών δικτυακός τόπος με όνομα χώρου (domain name) http://www.glassfit.gr (εφεξής αναφερόμενος ως η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AUTOGLASSFIT Α.Ε», (εφεξής καλούμενη ως ο «Διαχειριστής» ή η «AUTOGLASSFIT»). Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει πριν τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς και χωρίς προειδοποίηση τροποποίησης των παρόντων όρων και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο τους για ενδεχόμενες αλλαγές πριν από κάθε χρήση της Ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα της AUTOGLASSFIT A.E.
Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της AUTOGLASSFIT A.E. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της AUTOGLASSFIT A.E., η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου σχετικού δικαιώματός της.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.  
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν  αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών ή εταιρειών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Παραπομπές μέσω συνδέσμων (links) προς άλλες ιστοσελίδες.
Η παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών. Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links), ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων προσφέρονται οι τρίτες ιστοσελίδες.

Περιορισμός ευθύνης.
Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.
Επίσης, ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη, είναι απαλλαγμένοι από «ιούς», κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου, ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων, προβαίνει στη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε φόρτωση από την Ιστοσελίδα, τον δε Διαχειριστή σε καμία περίπτωση δεν θα βαρύνουν τυχόν δαπάνες επισκευής κλπ..
Ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.
Ο Διαχειριστής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για κάθε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή την χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το ισχύον νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν σε συνδυασμό με την «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, περιλαμβάνουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα.
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων μεταξύ του Διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη, κατ’ αρχάς θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης, ενώ σε περίπτωση που αυτή προσπάθεια αποβεί άκαρπη, αρμόδια για την επίλυση κάθε σχετικής διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.